Reglement

REGLEMENT

Reglement Badeendenrace Sneek Lionsclubs Sneek en Lionsclub Sneek Waterstad

Artikel 1, Organisatie
1. De Stichting Activiteiten Lionsclub Sneek, gevestigd te Sneek, verder te noemen ‘de stichting’ organiseert onder haar verantwoordelijkheid de ‘Badeendenrace Sneek’ en de daarvoor benodigde verkoop van loten; de stichting is gelieerd aan de Lions club Sneek, die in dit kader samenwerkt met de Lionsclub Sneek Waterstad. De activiteit ‘Badeendenrace Sneek’  wordt uitgevoerd door de stichting met behulp van de leden van de genoemde Lionsclubs.
2. De opbrengst van de activiteit wordt aangewend voor goede doelen. In 2023 gaan de opbrengsten naar de ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten; in het bijzonder naar faciliteiten voor het zgn. Odensehuis in Sneek, dat een opvang biedt aan mensen met dementie. De stichting heeft voor ogen ondersteuning te geven aan een toekomst zonder dementie en aan initiatieven die een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun dierbaren bewerkstelligen. 

Artikel 2, Voorschriften voor deelname
 1. Deelname aan de Badeendenrace staat open voor alle natuurlijke en rechtspersonen, doch deelname door minderjarigen alsmede beschikkingsonbevoegden geschiedt onder verantwoordelijkheid van zijn/haar/hun wettelijk vertegenwoordiger;
2. Degene die deelneemt aan de Badeendenrace is gebonden aan de bepalingen van dit reglement;
3. De Stichting niet aansprakelijk voor eventuele nadelen die voor een deelnemer voortvloeien uit het door hem/haar niet opvolgen van de in dit reglement vastgelegde voorschriften. Deelname geschiedt geheel voor eigen risico.

Artikel 3, Speelwijze
1. De deelnemer dient een genummerd lot (deelnamebewijs) te kopen bij de door de stichting daartoe onder haar verantwoordelijkheid ingeschakelde leden van de Lionsclubs dan wel bij een door de Lionsclubs georganiseerd (digitaal) uitgiftepunt van loten dan wel via de website www.badeendenrace-sneek.nl
2. Elk lot geeft recht op deelname in de Badeendenrace door middel van een rubberen eendje met een nummer dat correspondeert met het nummer dat op het lot is vermeld;
3. De badeendenrace vindt plaats met 3000 badeendjes; bij verkoop van meer dan 3000 loten wordt doorgeteld. Dat betekent dat bij verkoop van meer dan 3000 loten er meer prijswinnaars kunnen zijn voor één winnend badeendje. Lotnummer 3001 wordt dat gekoppeld aan lotnummer 1, dus badeendje met het nummer 1; enzovoorts. Er volgt dan zowel een prijs voor lotnummer 1 als voor lotnummer 3001, als badeendje met nummer 1 als één van de prijswinnende badeendjes over de finish komt.

4. Alle eendjes die corresponderen met een verkocht lotnummer zullen op zaterdag 16 september 2023 te water worden gelaten en de eerste eendjes die de finish bereiken - na een op het water afgelegde afstand binnen een parcours- hebben recht op een prijs; het aantal (eendjes met winnende) prijzen wordt nader bepaald.
5. Het eerste eendje dat de finish bereikt, geeft recht op de eerste prijs, het tweede eendje dat als tweede de finish bereikt krijgt recht op de tweede prijs tot en het derde eendje geeft recht op de derde prijs; enzovoort. En dat met inachtneming van hetgeen is vermeld bij lid 3, bij verkoop van meer dan 3000 badeendjes.
6. Elk eendje blijft eigendom van de stichting en de Lionsclubs;
7. Degene die een winnend lot heeft gekocht heeft slechts recht op de aan het lot verbonden prijs en niet op het eendje zelve;
8. Elk lot geeft slechts recht op eenmaal deelname aan de Badeendenrace.

Artikel 4, Inleg
De inleg voor één lot bedraagt  €4,- , twee loten €8,-, drie €12,- etcetera.

Artikel 5, Winnende lotnummers
1. Er worden prijzen uitgegeven waarvan de uitslag correspondeert met de winnende uitslag van de Badeendenrace;
2. Uitsluitend lotnummers waarvan de inleg is betaald dan wel lotnummers die aan sponsoren zijn uitgegeven, kunnen prijswinnend zijn. De betaling van het lot is daarbij bepalend voor deelname;
3. De race vindt plaats in het openbaar onder toezicht van de door de stichting ingestelde wedstrijdcommissie.

Artikel 6, Prijzen pakket, bekendmaking
1. De nummers van de winnende loten worden bekendgemaakt direct na de race in de stand bij de race en worden tevens gepubliceerd op www.badeendenrace-sneek.nlhttps://sneek.lions.nl/ en https://sneekwaterstad.lions.nl/
2. De koper van een lot ontvangt per mail een bevestiging van de koop en een lotnummer, het deelnamebewijs. Als dat nummer overeenkomt met het nummer op een van de winnende eendjes dan geeft dat door middel van het overleggen van het deelnamebewijs recht op de prijs.
Tenzij anders bepaald, kan de prijs worden afgehaald bij de winkelier of het bedrijf die de prijs ter beschikking heeft gesteld. Bij het afhalen dient het deelnamebewijs (print of op telefoon zichtbare mail) getoond te worden; verder geldt dat bij het in ontvangst nemen van een prijs met een waarde hoger dan € 100,- een geldig legitimatiebewijs moet worden getoond. Prijzen kunnen worden afgehaald tot 30 november 2023. Informatie over de winnende loten en de prijzen worden vermeld op: www.badeendenrace-sneek.nl
3. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd en alle rechten ter zake worden door de stichting voorbehouden. Reclames over het niet of verkeerd toekennen van een prijs – waaronder ook begrepen het toekennen van een prijs die niet bevalt dan wel waar technische problemen mee zijn behoudens normale garantie van de leverancier – worden niet in behandeling genomen.


Artikel 7, Privacy
1. De namen van de eigenaren (voorletter(s) en achternaam) van de winnende lotnummers mogen slechts met hun toestemming aan een derde of derden bekend worden gemaakt;
2. Door het meespelen met de Badeendenrace wordt men geacht deze toestemming expliciet te hebben gegeven voor publicitaire doeleinden, tenzij men uitdrukkelijk vóór de race schriftelijk heeft aangegeven deze toestemming niet te verlenen.
3. Na 30 november 2023 worden de gegevens van de deelnemers aan de Badeendenrace vernietigd.

Artikel 8, Aansprakelijkheid
1. Ten aanzien van deelnemers geldt dat voor het weg- of zoekraken van uw lot (deelnamebewijs), mededelingen aan of van de organisatie of anderszins, elke aansprakelijkheid wordt uitgesloten, evenals voor schade door strafbare handelingen van derden, zoals diefstal, cybercrime en dergelijke. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard door de stichting en de Lionsclubs Sneek voor het handelen van de personen die de stichting heeft ingeschakeld in het kader van de te houden badeendenrace alsmede voor schade, direct of indirect veroorzaakt door buiten de invloedssfeer van de stichting en de Lionsclubs liggende omstandigheden;
2. De stichting en Lionsclubs zijn niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van derden bij de afgifte van de prijzen.
 

 

Help mensen met dementie, mantelzorgers en hun familie- en vriendenkring
Doe mee, en voel de spanning aan de grachtenkant van het Grootzand!
Samen bouwen aan een Odensehuis in Sneek
Maak kans op prijzen van de sponsoren